594

ދަރިމައިވުމާ ބެހޭގޮތުން

ފިރިމީހާގެ ސަބަބުން ދެމަފިރިއަކަށް ދަރިއަކު ނުލިބިގެން ބޭރު ގައުމަތަކަށް ގޮސް އެހެން ފިރިހެނެއްގެ ފަނި އަންހެން މީހާގެ ފަނިއާއި ގުޅުވުން އެއީ ޒިނޭއެއް ތޯ؟ ޒިނޭއެއް ނޫންނަމަ އެއީ އިސްލާމް ދީންގައި ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްތޯ؟

17/08/2010 9:30:04 A

ޖަވާބު: ތިޔައީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ. އެގޮތަށް ހޯދާ ދަރިއަކުގެ ނަސަބު އެފިރިހެނާއަށް ސާބިތެއްނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން އެވަނީ ޙަރާމްކަމަކަށެވެ. ތިޔަބާވަތުގެކަމެއް ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. = ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޢަބްދުﷲ =

- މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް